Regulamin – NKBeauty

Regulamin

Regulamin konkursów na fanpage’u NK Beauty

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursów jest NK Beauty ul. Orkana 11, 34-730 Mszana Dolna
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
3. Konkursy nie są stworzone, administrowane ani sponsorowane przez Facebooka.
4. Konkursy są prowadzony na stronie https://www.facebook.com/nkbeautyinstytutpiekna

2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami konkursów mogą być:
a) osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,
b) posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na Facebooku,
c) przestrzegające regulaminu Facebooka, który znajduje się pod adresem
https://www.facebook.com/legal/terms.
2. Czas trwania konkursu jest każdorazowo określony w poście konkursowym.
§ 3. NAGRODY
1. Nagrody w konkursie są określone w poście konkursowym.
2. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę, odsprzedaży, ani nagrody innego rodzaju.
3. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda oraz jednocześnie zrzeka się jakichkolwiek roszczeń do nagrody.
4. Nagrody są zwolnione z podatku zryczałtowanego na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. o PIT art. 21 ust.1 pkt 6, 6a i 68 (t.j. Dz.U. 2016, poz. 2032 ze zm.).

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Aby wziąć udział w konkursie, należy wykonać zadanie wskazane przez Organizatora konkursu pod postem konkursowym na https://www.facebook.com/nkbeautyinstytutpiekna
2. Zakazane jest edytowanie udzielonej odpowiedzi. Odpowiedzi oznaczone przez Facebook jako edytowane są nieważne.
3. Komisja konkursowa wybierze osoby, których odpowiedzi zostaną nagrodzone. Pod uwagę będą brane czynniki wskazane przez Organizatora konkursu w poście konkursowym.
3. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w terminie wskazanym w poście konkursowym. Ogłoszenie wyników zostanie podane w poście na fanpage https://www.facebook.com/nkbeautyinstytutpieknaoraz w prywatnej wiadomości na Facebooku.
4. Zwycięzca jest zobowiązany do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą portalu Facebook oraz podania danych niezbędnych do przekazania nagrody. Brak informacji w terminie 2 (dwóch) dni od ogłoszenia wyników konkursu oznacza rezygnację Zwycięzcy z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
5. W przypadku, gdy Zwycięzcą jest osoba niepełnoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, zgoda ustawowego przedstawiciela na udział w konkursie oraz odebranie nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora.
6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureacie konkursu oraz umieszczania tych informacji w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z Konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością organizatora Konkursu.
7. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu Organizator zastrzega prawo do nie brania pod uwagę hasła reklamowego osoby naruszającej zasady konkursu.

§ 5. REKLAMACJE
1. Reklamacje mogą być składane na piśmie na adres Organizatora w czasie trwania konkursu, jednak nie później, niż w terminie 1 (jednego) dnia od jego zakończenia.
2. Każde zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres
reklamującego, jak również dokładne określenie przyczyny reklamacji.
3. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni.
4. Decyzje Organizatora będące wynikiem rozpatrzenia reklamacji są ostateczne i mają charakter wiążący.

§ 6. PRAWA AUTORSKIE
1. W Konkursie można zgłaszać udział jedynie takie hasła, które stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 666 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą”.
2. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w
szczególności praw autorskich, w związku z uczestnictwem w Konkursie i przekazaniem hasła Organizatorowi.
3. Autorzy zwycięskich haseł reklamowych oświadczają, że z chwilą otrzymania nagrody przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego hasła.
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 3, obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy wskazanej w ust. 1, a w szczególności:
a) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką,
b) wprowadzenie do obrotu,
c) wprowadzenie do pamięci komputera, wykonywanie kopii i przetwarzanie w jego pamięci,
d) wprowadzenie do sieci Internet,
e) trwałe i czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
f) publiczne rozpowszechnianie,
g) wykorzystanie dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora,
h) wykonywanie praw zależnych o ile wymaga tego sposób eksploatacji.
5. Autorowi zwycięskiego hasła reklamowego nie przysługują żadne dalsze wynagrodzenia z tytułu korzystania przez Organizatora z nagrodzonego hasła na każdym odrębnym polu eksploatacji, nie wymienionym w ust. 4.
6. Nagroda wyczerpuje wszystkie roszczenia finansowe autorów zwycięskich haseł reklamowych.
7. Z chwilą odebrania nagrody każdy z autorów zwycięskich haseł reklamowych upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu przysługujących mu autorskich praw osobistych do powstałego hasła.
Upoważnienie to obejmuje uprawnienie Organizatora do modyfikacji nagrodzonych haseł w zakresie wykorzystania hasła zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody, w celu wykorzystania nagrodzonego hasła bez wskazywania autora najlepszego hasła reklamowego jako jego autora oraz do decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu hasła.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w konkursie jest dobrowolny. Biorąc w nim udział Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
2. Uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów statystycznych na potrzeby niniejszego konkursu, w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych, zgodnie z ustawą 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 922, z późn.zm). Dane osobowe zbierane są tylko na czas konkursu i po jego zakończeniu zostaną usunięte z bazy danych Organizatora.
3. Wyłonienie zwycięzcy nie ma znamion loterii, losowania ani gier hazardowych w myśl przepisów ustawy z dnia 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 471).
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
5. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane w sposób polubowny lub przy braku takiej możliwości przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.